Phụ lục 8 đi kèm Hướng dẫn 220/HD-SNV vè việc xây dụng Đề án vị trí việc làm
  • Phụ lục 8 đi kèm Hướng dẫn 220/HD-SNV vè việc xây dụng Đề án vị trí việc làm
  • 07/03/2019
  • Biểu mẫu
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (104 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018