Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng
  • Quy chế phối hợp giữa Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng
  • 02/QCPH-BNV-BVHTTDL
  • Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
  • Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Trọng Thừa
  • 06/12/2019
  • Quy chế
  • Tôn giáo
  • Tải về (108 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019