Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
  • Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
  • 429/QĐ-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 03/03/2020
  • Quyết định
  • Thủ tục hành chính
  • Tải về (59 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Mẫu đơn phúc khảo bài thi vòng 2
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 13/03/2020