Quyết định cử công chức dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính
  • Quyết định cử công chức dự thi nâng ngạch từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính
  • 822/QĐ-UBND
  • 22/04/2019
  • Quyết định
  • Công chức viên chức
  • Tải về (24 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019
V/v thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Mã số: 237/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 27/03/2019