Quyết định giải thể Trung tâm xúc tiến Du lịch
  • Quyết định giải thể Trung tâm xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • UBND tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 21/05/2019
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (139 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019