Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định
  • Quyết định giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Nam Định
  • 3018/QĐ-UBND
  • ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 31/12/2019
  • Quyết định
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về (87 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo CCHC tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019
Mẫu báo cáo danh sách hợp đồng lao đồng NĐ68
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 17/12/2019
Biểu báo cáo cơ sở công tác văn thư lưu trữ
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 16/12/2019
Báo cáo Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 312/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2019