Quyết định số 2523 của UBND tỉnh về chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã nghỉ theo NĐ số 73/2009/NĐ-CP (đợt 2)
  • Quyết định số 2523 của UBND tỉnh về chi trả trợ cấp một lần đối với Công an xã nghỉ theo NĐ số 73/2009/NĐ-CP (đợt 2)
  • UBND tỉnh
  • Chủ tịch tỉnh
  • 07/11/2018
  • Quyết định
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN
Mã số:
Công văn
Ban hành: 14/11/2018
Pháp điển công tác Lưu trữ
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Pháp điển công tác Văn thư
Mã số:
Luật
Ban hành: 29/01/2018
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Mã số: 73/BNV-VTLTNN
Công văn
Ban hành: 08/01/2018