Quyết định số 496/QĐ-UBND này 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • Quyết định số 496/QĐ-UBND này 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
  • 496/QĐ-UBND
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  • Chủ tịch Phạm Đình Nghị
  • 05/03/2021
  • Quyết định
  • Xây dựng Chính quyền
  • Tải về (41 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021
Mã số: 382/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 26/01/2021
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2019
Mã số: 875/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 23/12/2019
Công khai dự toán ngân sách năm 2020
Mã số: 122/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 21/01/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 657/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 28/04/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 1720/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 10/09/2020
Công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2020
Mã số: 2431/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 03/12/2020
Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020
Mã số: 30/QĐ-SNv
Quyết định
Ban hành: 06/01/2021
Công khai dự toán năm 2021
Mã số: 229/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 19/01/2021
Kế hoạch mua sắm năm 2020
Mã số: 415/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 23/03/2020
Kết quả mua sắm năm 2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2021
Công khai quyết toán năm 2019
Mã số: 05/TB-VP
Thông báo
Ban hành: 30/11/2020
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Mã số: 18/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 05/02/2021