Quyết định thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định
  • Quyết định Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh thuộc Sở Y tế
  • UBND tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 08/05/2019
  • Quyết định
  • Tổ chức bộ máy
  • Tải về (112 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019