Quyết đinh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ƣơng đƣợc tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phƣơng đƣa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
  • Quyết đinh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ƣơng đƣợc tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phƣơng đƣa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
  • Số: 1291/QĐ-TTg
  • Thủ tướng Chính phủ
  • Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình
  • 07/10/2019
  • Quyết định
  • Cải cách hành chính
  • Tải về (43 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Phiếu đăng ký dự tuyển
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 02/12/2019
Danh sách vị trí việc làm cần tuyển dụng
Mã số:
Danh sách
Ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019