Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
  • Thông báo kết quả điểm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính tỉnh Nam Định năm 2018
  • 10/TB-HĐTNN
  • Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính
  • Vũ Văn Rung
  • 07/08/2018
  • Thông báo
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Mã số: 73/BNV-VTLTNN
Công văn
Ban hành: 08/01/2018
Góp ý dự thảo luật hành chính công
Mã số:
Luật
Ban hành: 12/07/2018