Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
  • Thông báo kết quả điểm thi kỳ thi nâng nạch chuyên viên lên chuyên viên chính
  • 08/TB-HĐTNN
  • Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính
  • Vũ Văn Rung
  • 05/07/2018
  • Thông báo
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
lịch thi chuyên viên chính 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 15/06/2018
thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 14/06/2018
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018