thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
  • thông báo thi nâng ngạch chuyên viên chính
  • 14/06/2018
  • Thông báo
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Giấy mời bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý
Mã số: 521/GM-SNV
Công văn
Ban hành: 23/05/2018