Thông báo thi tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
  • Thông báo thi tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
  • 932/TB-SVHTTDL
  • Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • 02/12/2019
  • Thông báo
  • Công chức viên chức
  • Tải về (111 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019