Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
  • Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
  • sở Nội vụ
  • Triệu Đức Hạnh
  • 31/01/2019
  • Thông báo
  • Tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số:
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Mã số: 19/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 18/02/2019
V/v báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết 21/NQ-CP
Mã số: 112/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 25/01/2019