Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
  • Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Nam Định
  • 165/TB-CTK
  • Cục Thống Kê
  • Nguyễn Văn Ty
  • 11/04/2019
  • Thông báo
  • Công chức viên chức
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019
Triển khai Đề án Văn hóa công vụ
Mã số: 38/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 19/03/2019
V/v thành lập trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định
Mã số: 237/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 27/03/2019
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018