Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • 1049/TB-SNV
  • Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
  • 11/09/2019
  • Thông báo
  • Tài chính
  • Tải về (74 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019