Thông tư 01 Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  • quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23 của Chính phủ về cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
  • 01/2020/TT-BTP
  • Bộ Tư pháp
  • Bộ trưởng
  • 03/03/2020
  • Thông tư
  • Văn thư - Lưu trữ
  • Tải về (46 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu