Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
  • Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
  • 08/2019/TT-BGDĐT
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nguyễn Hữu Độ
  • 02/05/2019
  • Thông tư
  • Biên chế - Tiền lương
  • Tải về (119 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Đề cương báo cáo thực hiện NQ số 09-NQ/TU
Mã số:
Đề cương
Ban hành: 28/05/2019