Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • 13/2019/TT-BGDĐT
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nguyễn Hữu Độ
  • 30/08/2019
  • Thông tư
  • Công chức viên chức
  • Tải về (49 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Danh bạ điện thoại
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/04/2019
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Mã số: 1049/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 11/09/2019
Báo cáo danh sách HĐLĐ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 20/08/2019
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Mã số: 03/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Mã số: 02/NĐHN-BNV
Nghị định
Ban hành: 21/05/2019