Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ký ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Về việc bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.
  • 20/2019/TT-BGDĐT
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Nguyễn Hữu Độ
  • 26/11/2019
  • Thông tư
  • Công chức viên chức
  • Tải về (487 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Mã số: 1337/HD-SNV
Hướng dẫn
Ban hành: 19/11/2019