Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2018
  • Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2018
  • sở Nội vụ
  • Vũ Văn Rung
  • 02/07/2018
  • Thông báo
  • Tài chính
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Mã số:
Quy chế
Ban hành: 05/03/2018
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số:
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2019
Mã số: 19/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 18/02/2019