Về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng
  • Về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng
  • 413/UBND-VP8
  • Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Phạm Đình Nghị
  • 20/06/2019
  • Công văn
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (29 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu