Về việc hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019; phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020
  • Về việc hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019; phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020
  • 510/SNV-TĐKT
  • Sở Nội vụ
  • Đinh Ngọc Hải
  • 13/05/2019
  • Công văn
  • Thi đua-Khen thưởng
  • Tải về (141 lượt)

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch Văn thư - Lưu trữ sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 393/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 10/04/2019
Kế hoạch kiểm tra công vụ
Mã số:
Kế hoạch
Ban hành: 12/02/2019