Tìm thấy: 1275 kết quả
Trích yếu
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 tỉnh Nam Định
Mã số: 301/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 10/12/2018
Biểu mẫu kèm theo Công văn số 1257/SNV-CCVC
Mã số: 1257/SNV-CCVC
Biểu mẫu
Ban hành: 10/12/2018
Kế hoạch kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
Mã số: 1231/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 29/11/2018
Luật phòng chống tham nhũng
Mã số:
Luật
Ban hành: 20/11/2018
Công văn số 1185/SNV-XDCQ&CTTN
Mã số:
Công văn
Ban hành: 14/11/2018
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Mã số: 2170/QĐ-UBND
Quyết định
Ban hành: 04/10/2018