Tìm thấy: 1310 kết quả
Trích yếu
Thông báo tình hình thực hiện ngân sách năm 2018
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/01/2019
V/v báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết 21/NQ-CP
Mã số: 112/SNV-TCBC
Công văn
Ban hành: 25/01/2019
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019
Mã số: 1529/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 08/01/2019
Thông báo lịch tiếp công dân của sở Nội vụ năm 2019
Mã số: 13/TB-SNV
Thông báo
Ban hành: 05/01/2019
Quyết định về việc Công khai dự toán năm 2019
Mã số: 1582/QĐ-SNV
Quyết định
Ban hành: 29/12/2018
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Mã số: 1364/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 28/12/2018
Triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2018
Mã số: 6038/BNV-CCHC
Công văn
Ban hành: 28/12/2018
Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2019
Mã số: 118/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 28/12/2018