Tìm thấy: 1088 kết quả
Trích yếu
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Mã số: 1289/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 20/12/2017
Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Mã số: 1284/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 15/12/2017
V/v đánh giá xếp loại thực hiện nhiệm vụ 2017
Mã số: 1251/SNV-VP
Công văn
Ban hành: 14/12/2017
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2017 tỉnh Nam Định
Mã số: 255/BC-UBND
Báo cáo
Ban hành: 08/12/2017
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định năm 2018
Mã số: 117/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 08/12/2017
Mẫu phiếu đánh giá công chức năm 2017
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 04/12/2017
Mẫu phiếu đánh giá viên chức năm 2017
Mã số:
Biểu mẫu
Ban hành: 04/12/2017
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2017
Mã số: DS
Đề cương
Ban hành: 01/12/2017
V/v Kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017
Mã số: 1196/SNV-VP
Công văn
Ban hành: 29/11/2017
Công văn sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
Mã số: 1109/SNV-CCVC
Công văn
Ban hành: 02/11/2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10