Tìm thấy: 81 kết quả
Trích yếu
Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021
Mã số: 02/KH-TCT
Kế hoạch
Ban hành: 23/03/2021
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Mã số: 18/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 05/02/2021
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021
Mã số: 382/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 26/01/2021
Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định năm 2021
Mã số: 117/KH-UBND
Kế hoạch
Ban hành: 30/12/2020
Kế hoạch mua sắm năm 2020
Mã số: 415/KH-SNV
Kế hoạch
Ban hành: 23/03/2020
Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định năm 2020
Mã số: 141/KH-IBND
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019
1 2 3