image banner
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/CT-TTg 27/10/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Lượt xem: 143
Tải về
15-CT/TU 26/05/2023 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 105
Tải về
03/CT-TTg 11/05/2022 Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lưc trình độ cao
Lượt xem: 73
Tải về
2/CT-TTg 26/04/2022 Chỉ thị về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
Lượt xem: 64
Tải về
08-CT/TU 14/02/2022 Chị thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 75
Tải về
08/CT-TU 14/02/2022 Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoanh 2022 - 2025 tầm nhìn đến 2030
Lượt xem: 70
Tải về
33/CT-TTg 26/11/2021 Chỉ thị về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Lượt xem: 86
Tải về
34/CT-UBND 07/10/2021 CHỈ THỊ Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 61
Tải về
28 /CT-UBND 10/08/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX
Lượt xem: 123
Tải về
28 /CT-UBND 10/08/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX
Lượt xem: 94
Tải về
12345