image banner
Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 139/NQ-HDND 09/12/2023 Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2024
Lượt xem: 297
Tải về
Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐND 09/12/2023 Về việc quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 505
Tải về
Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐND 09/12/2023 Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 523
Tải về
99/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 305
Tải về
97/2023/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định
Lượt xem: 232
Tải về
117/NQ-CP 30/07/2023 Nghị quyết ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 203
Tải về
NQ 35/2023/UBTVQH15 12/07/2023 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 120
Tải về
99/NQ-CP 10/07/2023 Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”
Lượt xem: 168
Tải về
NQ số 27/2022/UBTVQH15 21/09/2022 Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
Lượt xem: 82
Tải về
595/NQ-UBTVQH15 12/09/2022 NGHỊ QUYẾT Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 89
Tải về
1234