image banner
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
370/BC-SNV 07/02/2024 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 76
Tải về
209-BC/TU 15/07/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 84
Tải về
168/BC-UBND 22/06/2022 BÁO CÁO Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021
Lượt xem: 74
Tải về
151/BC-UBND 13/06/2022 BÁO CÁO Kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 79
Tải về
942/BC-SNV 24/05/2022 BÁO CÁO Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Lượt xem: 86
Tải về
128/BC-UBND 24/05/2022 Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập do địa phƣơng quản lý
Lượt xem: 84
Tải về
938/BC-SNV 24/05/2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được giao tại Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh
Lượt xem: 66
Tải về
225/BC-SNV 28/01/2022 BÁO CÁO Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Lượt xem: 61
Tải về
ĐKT 08/12/2021 Báo cáo kết quả xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 49
Tải về
4790/BC-BNV 27/09/2021 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021
Lượt xem: 64
Tải về
12345