image banner
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
131-QĐ/TW 27/10/2023 Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lượt xem: 95
Tải về
số 124-QĐ/TW 04/10/2023 Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.
Lượt xem: 253
Tải về
114-QĐ/TW 11/07/2023 Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ
Lượt xem: 786
Tải về
639-QĐ/TU 10/03/2023 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam
Lượt xem: 119
Tải về
640-QĐ/TU 10/03/2023 Quy Định luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Lượt xem: 140
Tải về
96-QĐ/TW 02/02/2023 Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính
Lượt xem: 70
Tải về
603-QĐ/TU 03/01/2023 Quy Định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Lượt xem: 133
Tải về
69-QĐ/TW 06/07/2022 Quy Định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Lượt xem: 113
Tải về
37-QĐ/TW 25/10/2021 Về những điều đảng viên không được làm
Lượt xem: 106
Tải về
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy Định về những điều đảng viên không được
Lượt xem: 90
Tải về
123