image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 48-KL/TW 30/01/2023 Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 68
Tải về
48/KL-TW 30/01/2023 Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 58
Tải về
14-KL/TW 22/09/2021 Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Lượt xem: 220
Tải về
73-KL/TU 18/05/2020 Về điều chỉnh quy định đối với cán bộ giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Lượt xem: 120
Tải về
65-KL/TU 24/09/2019 Về bổ sung yêu cầu có số dư khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự tại chỗ
Lượt xem: 108
Tải về
02-KL/TU 12/04/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ
Lượt xem: 99
Tải về
12-KL/TW 22/03/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ
Lượt xem: 111
Tải về
09-KL/TU 19/07/2011 Về hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 133
Tải về