image banner
Tổng số: 197
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
370/BC-SNV 07/02/2024 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 76
Tải về
346/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Lượt xem: 9
Tải về
291/KH-SNV 30/01/2024 Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2024 Sở Nội vụ
Lượt xem: 21
Tải về
77/SNV-XDCQ 09/01/2024 Tài liệu phục vụ tổ chức lấy ý kiến cử tri thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 144
Tải về
1096/QĐ-BNV 31/12/2023 Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương
Lượt xem: 45
Tải về
Nghị quyết số 139/NQ-HDND 09/12/2023 Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2024
Lượt xem: 297
Tải về
Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐND 09/12/2023 Về việc quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 505
Tải về
Nghị quyết số 141/2023/NQ-HĐND 09/12/2023 Quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 523
Tải về
99/NQ-HĐND 29/08/2023 Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2023
Lượt xem: 305
Tải về
HD số 2124/HD-SNV 18/08/2023 HƯỚNG DẪN Một số nội dung trong tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023 - 2025
Lượt xem: 463
Tải về
12345678910...