image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 98
Tải về
572/QĐ-BNV 22/07/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Khung chương trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về
43/QĐ-TTg 11/01/2022 Quyết định Phê duyệt đề án " bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026"
Lượt xem: 138
Tải về
02/QCPH-BNV-BVHTTDL 06/12/2019 Phối hợp giữa Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhàn nước về tín ngưỡng
Lượt xem: 128
Tải về
15/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21 tháng 2 năm 2019 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
Lượt xem: 90
Tải về
02/2016/QH14 01/01/2018 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo
Lượt xem: 67
Tải về
306/QĐ-TTg 08/07/2017 Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Lượt xem: 57
Tải về
04/2016/TT-BNV 10/06/2016 Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
Lượt xem: 119
Tải về
04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 30/05/2014 Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
Lượt xem: 88
Tải về
1031/SNV-TG 18/09/2012 Về việc thực hiện văn bản số 479/UBND-VP8 ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 117
Tải về
12