image banner
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2024
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số 139/NQ-HDND
Ngày ban hành 09/12/2023
Ngày hiệu lực 09/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với huyện, thành phố của tỉnh Nam Định năm 2024
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 17.-NQ139-Nghi-quyet-ve-viec-giao-so-luong-can-bo-cong-chuc-cap-xa-va-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa.pdf