image banner
Về việc quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết số 140/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2023
Ngày hiệu lực 01/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động hằng năm của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Xây dựng Chính quyền
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm 18.-NQ140-Nghi-quyet-Quy-dinh-chuc-danh-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-o-cap-xa-muc-phu-cap-phu-cap-kiem-nhiem.pdf