Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tỉnh Nam Định

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo số: 35/TB-UBND

Phụ lục I: Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành

Phụ lục II: Chỉ số CCHC của các huyện, thành phố

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác