Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo khẩn trương thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ
Quang cảnh phiên họp Tổ Chuyển đổi số Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

Ngày 23/02/2022, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Đẩy  mạnh công  tác  tuyên  truyền về Đềán  06 và  triển  khai kết  nối,  sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công  trực tuyến; Phục  vụ phát  triển kinh  tế,  xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Đồng thời duy trì, phát triển, mở rộng cơ sở hạ tầng thông tin, các ứng dụng dịch vụ, thông tin dân cư trên nền  tảng Cơ sở dữ liệu quốc  gia về dân cư để tạo  lập  tài sản, tài nguyên dữ liệu số tập trung, thống nhất trên không gian số để Cơ sở dữ liệu quốc gia  về dân cư bảo đảm  kế thừa, đáp ứng được nhu  cầu  khai  thác,  kết nối, chia sẻ phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; xây dựng bộ dữ liệu gốc trên nền tảng dữ liệu dân cư số.

Sau đó, ngày  08/4/2022 Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-TCTTKĐA về hoạt động của Tổ công tác. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Đề án, các sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án gửi Công an tỉnh và Văn phòng  UBND  tỉnh để theo dõi, phối hợp thực hiện.

Đồng thời, về phía Bộ Nội vụ ngày 02/03/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có Quyết định số 132/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với 5 nội dung sau: Thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Nội vụ. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVDC. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQGVDC phục vụ giải quyết TTHC. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGVDC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Trong phiên họp với Tổ Công tác về chuyển đổi số (CĐS) của Sở Nội vụ vào sáng ngày 05/5/2022, đồng chí Giám đốc đã chỉ đạo, nhấn mạnh: “trong năm 2022 Sở Nội vụ phải khẩn trương thực rà soát, tái cấu trúc, đơn giản hoá các thủ tục hành chính gắn với ứng dụng CSDLQGVDC. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy khẩn trương tập huấn cho bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh về chuyển đổi số trong TTHC gắn với CSDLQGVDC; Tích cực bắt tay xây dựng CSDL về lĩnh vực nội vụ gồm: dữ liệu về công chức viên chức trong toàn tỉnh, cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, về tôn giáo, về Thi đua Khen thưởng và cơ sở dữ liệu của tài liệu lưu trữ; Cập nhật CSDL đã có lên các phần mềm (thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh). Đối với Văn phòng Sở là đơn vị thường trực của Tổ công tác phải khẩn trương thực hiện tham mưu văn bản chia các nhóm công việc trong Tổ chuyển đổi số chiếu theo nội dung Quyết định 132/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ; liên hệ với Công an tỉnh để 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có mã định danh điện tử và tích hợp với các giấy tờ khác; trong kỳ tuyển dụng công chức sắp tới đề nghị xem xét ứng dụng công nghệ từ CSDLQGVDC để đảm bảo minh bạch và công bằng…”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở, ngày 07/5/2022 Văn phòng Sở chủ động cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng Kế hoạch số 853/KH-SNV về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến 2030” của Sở Nội vụ. Theo đó nội dung Kế hoạch thực hiện bao gồm 4 công việc chính:

1. Rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC

Rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVDC. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng CSDLQGVDC phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC trên môi trường điện tử của Sở Nội vụ. Tiếp tục thực hiện số hóa tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQGVDC phục vụ giải quyết TTHC của Sở Nội vụ.

2. Xây dựng hệ thống các CSDL chuyên ngành Nội vụ phục vụ công tác quản lý, sử dụng và kết nối, chia sẻ với CSDLQGVDC, gồm: CSDL lĩnh vực Công chức, viên chức; CSDL lĩnh vực Tổ chức bộ máy; CSDL lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; CSDL lĩnh vực Tôn giáo, Tín ngưỡng; CSDL lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ; CSDL lĩnh vực Cải cách hành chính.

3. Xây dựng, nâng cấp phần mềm; cập nhật CSDL và kết nối, chia sẻ

Chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để tiếp nhận, khai thác, sử dụng các phần mềm CSDL chuyên ngành Nội vụ của Bộ Nội vụ đảm bảo yêu cầu khai thác, sử dụng của Sở Nội vụ và việc kết nối, chia sẻ với CSDLQGVDC. Nghiên cứu xây dựng mới hoặc nâng cấp các Phần mềm quản lý CSDL chuyên ngành Nội vụ hiện có đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng và yêu cầu kết nối, chia sẻ với CSDLQGVDC. Thường xuyên thực hiện cập nhật, bổ sung, làm giàu CSDL chuyên ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu về quản lý, sử dụng.

4. Thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm là cơ quan thường trực về CCHC: Tham mưu UBND tỉnh bổ sung nội dung kết quả thực hiện Đề án 06 trong tiêu chí chấm điểm CCHC hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với quyết tâm và mục tiêu cụ thể trên, tin tưởng rằng việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của ngành Nội vụ tỉnh Nam Định nói riêng, của tỉnh Nam Định nói chung và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phục vụ đắc lực cho quá trình Chuyển đổi số quốc gia./.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 853/KH-SNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác