Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Kết quả Chỉ số CCHC hằng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của từng bộ, tỉnh; đồng thời, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị.

Năm 2021, lần đầu tiên triển khai điều tra xã hội học các nhóm đối tượng phục vụ xác định Chỉ số CCHC được thực hiện trực tuyến trên phần mềm, gửi phiếu điện tử trực tiếp đến hộp thư điện tử của từng cá nhân, đối tượng khảo sát, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian xử lý số liệu và nhất là nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch trong triển khai.

Việc khảo sát người dân, doanh nghiệp phục vụ xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính tiếp tục được triển khai bài bản, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả với sự tham gia thực hiện của tổ chức khảo sát độc lập là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, có sự giám sát, phúc tra đa chiều của các cơ quan, tổ chức, như: Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và các tổ chức chính trị-xã hội, giúp nâng cao tính khách quan, chính xác.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nêu rõ: Đây là năm đầu tiên thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm tập trung thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Nghị quyết 76/NQ-CP.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như một số ít các bộ, địa phương chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm; kết quả tự chấm điểm chưa đầy đủ tài liệu kiểm chứng, số liệu đánh giá chưa đúng với thực trạng tại bộ, tỉnh; một số nội dung, nhiệm vụ cải cách TTHC chưa thực hiện tốt tại các bộ, là nguyên nhân dẫn đến kết quả Chỉ số thành phần "Cải cách TTHC" giảm đáng kể so với năm 2020.

Thực tế, vẫn còn một số bộ chưa thực hiện tốt việc công bố, công khai TTHC, không hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC và các đối tượng được khảo sát có đánh giá chưa cao về chất lượng TTHC thuộc phạm vi quản lý của một số bộ, cơ quan.

Việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy bên trong các bộ, cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu. Một số nội dung về công vụ, công chức còn hạn chế, yếu kém, như: Đánh giá về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; tác động của CCHC đến chất lượng công chức, viên chức của bộ

Một số địa phương xây dựng Kế hoạch CCHC chưa sát với thực tiễn, có nơi thực hiện còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Về cải cách thể chế, tình trạng chậm xử lý các văn bản trái pháp luật vẫn còn chậm trễ ở một số địa phương; qua khảo sát cho thấy, tính khả thi của các văn bản pháp luật vẫn tiếp tục được đánh giá thấp bởi các đối tượng lãnh đạo, quản lý. Về cải cách TTHC, vẫn tồn tại tình trạng chậm công bố, công khai và cập nhật TTHC tại một số địa phương.

Một số tỉnh, thành phố vẫn còn công khai các quy định TTHC, các mẫu đơn, tờ khai tại văn bản đã hết hiệu lực thi hành, ít nhiều đã gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi tra cứu tìm hiểu và thực hiện TTHC; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại ở cả 3 cấp chính quyền tại hầu hết các địa phương và kéo dài trong nhiều năm, nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, chính sách người có công./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác