Bộ Nội vụ Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia

Theo đó, Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 132/QĐ-BNV đã xác định các mục đích chính là:

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu được giao trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

- Phục vụ việc tăng cường công tác kiểm tra, xác minh thông tin về cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra hoạt động công vụ, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nội vụ trên nền tảng dữ liệu số; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, tiến tới xây dựng Chính phủ số của Bộ Nội vụ.

- Xác định nội dung, công việc, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai thực hiện.

Gồm 5 nội dung thực hiện Kế hoạch:

1. Thành lập Tổ công tác của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg.

2. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định để sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ.

3. Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong CSDLQGVD.

4. Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết
TTHC có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

5. Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDLQGVDC với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ

Hằng năm, trước ngày 15 tháng 12, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm kế tiếp, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 132/QĐ-BNV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác