Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo Cải cách hành chính định kỳ

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả cải cách hành chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. Báo cáo được gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đồng thời, nhập dữ liệu báo cáo vào phần mềm tổng hợp báo cáo cải cách hành chính của Bộ Nội vụ, thời hạn gửi chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo.

Thời hạn chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:

- Báo cáo cải cách hành chính Quý I: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 3 thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo cải cách hành chính Quý III: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 9 thuộc kỳ báo cáo.

- Báo cáo cải cách hành chính năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 thuộc kỳ báo cáo.Kèm theo văn bản, Bộ Nội vụ ban hành 02 phụ lục và 02 đề cương hướng dẫn.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Văn bản số581/BNV-CCHC và các biểu mẫu đính kèm Tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác