Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Sở Nội vụ xin giới thiệu toàn văn:

- PAR INDEX 2020

- SIPAS 2020

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác