Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030

Tại Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Nam Định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể nhằm xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng đăng tải toàn văn Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác