Công an tỉnh Nam Định thông báo danh mục 92 dịch vụ công tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến kể từ ngày 28/02/2023

Theo đó, từ ngày 28/02/2023, tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ trực tuyến đủ điều kiện đối với 92 dịch vụ công tại địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn. Quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ được hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh tại địa chỉ http://congan.namdinh.gov.vn.  

Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tìm hiểu, tuyên truyền cũng như đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID để khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến./.

Danh mục 92 dịch vụ công tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến kể từ ngày 28/02/2023.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác