Công văn số 8899/VPCP-KSTT ngày 06/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình số 10942/PTr-KSTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo có các giải pháp tháo gỡ đối với các đơn vị sau:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
.

- Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngân hàng
Chính sách Xã hội

Thông tư gồm 7 điều, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2021.

Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu công văn số 899/VPCP-KSTT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác