Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Nam Định

Các văn bản chính sách đã ban hành và bước đầu triển khai có hiệu quả như: Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Nam Định phiên bản 1.0; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Nam Định về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn  2016 - 2020; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2018 - 2020…

Sự kịp thời của các văn bản đã tạo môi trường quan trọng để đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

(Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định)

Về ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), niện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng/ Trang thông tin điện tử của 18 sở, ngành, 10 huyện, thành phố và 229 xã, xã, phường, thị trấn đã được hoàn thiện  đảm bảo hoạt động ổn định, thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định. Danh mục và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Mọi thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ cộng trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.namdinh.gov.vn, bảo đảm giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, sử dụng các dịch vụ công.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Nam Định là một trong 8 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc kết nối với Cổng cung cấp dịch vụ công Quốc gia; đáp ứng chức năng, yêu cầu kỹ thuật và cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục đã được phê duyệt. Đến nay, 100% các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, với tổng số TTHC được cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4 là 720/ 1.716 TTHC, đạt tỷ lệ 42%. Bình quân hàng tháng đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn năm 2019 đạt 98,87%.

Về ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, hiện nay, 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh có thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã thực hiện cơ chể một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nam Định nhằm triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC được tập trung tại một đầu mối, qua đó nâng cao được chất lượng giải quyết TTHC và tăng cường được việc quản lý, theo dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC của công chức một cửa. Hệ thống một cửa điện tử được tích hợp trong Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã kết nối liên thông tới 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ, Nam Định đã triển khai, xây dựng hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố phục vụ công tác theo dõi quá trình xử lý công việc được giao, từ đó có các biện pháp đôn đốc, nhắc việc trên hệ thống phần mềm hoặc thông báo nhắc việc qua hệ thống SMS. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh được triển khai hiệu quả đến cấp xã đảm bảo chất lượng phục vụ các cuộc họp trực tuyến trên toàn tỉnh, đặc biệt phục vụ các địa phương tổ chức các cuộc họp trực tuyên với các xã. 100% các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và 229 xã, phường, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong điều hành, giải quyết công việc và được kết nối liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh, đã kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã. Trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử.

Về ứng dụng chữ ký số, tỉnh Nam Định đã cấp, bàn giao, hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho 415 tổ chức, 1.112 cá nhân thuộc UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn. Theo số liệu thống kê bình quân hàng tháng có gần 4.000 văn bản sử dụng chữ ký số được xử lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hiện nay tỉnh Nam Định đang chỉ đạo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Công dịch vụ công Quốc gia và các cơ sở dự liệu để phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu người dân và doanh nghiệp, tuy nhiên đến nay chưa thực hiện được vì hệ thống của các ngành là các hệ thống độc lập triển khai từ cấp Bộ đến tỉnh, hiện chưa có nền tảng kết nối chia sẻ nên việc truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu một cách trực tiếp liên quan tới vấn đề an toàn, bảo mật hệ thống, kiến trúc hệ thống do đó gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đang từng bước được nâng cao, đáp ứng các nhu cầu phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương.

Về nguồn nhân lực, 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã bố trí phân công cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, có 03 sở có phòng, đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Những thành tích, kết quả đạt được những năm qua là cơ sở, tiền đề vững chức để Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 31/12/2019 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh với những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể là: Hoàn thiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thông suốt các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ.  Kết nối phần mềm quản lý văn bản và điều hành kết nối qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác