Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
 

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Phạm Minh Hùng nhấn mạnh, Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm và công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 cấp tỉnh. Yêu cầu đặt ra đối với các địa phương phải nắm bắt được toàn bộ nội dung để triển khai đầy đủ, kịp thời việc lĩnh vực đánh giá các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần, đặc biệt có nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần mới so với những năm trước. Công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, ngành, địa phương bằng hình thức trực tuyến sẽ đảm bảo tính chính xác, khách quan, an toàn thông tin, tiết kiệm nhân lực và chi phí.

Tại Hội nghị, ông Phùng Doãn Hưng, Chuyên viên chính Vụ Cải cách hành chính đã hướng dẫn cụ thể công tác tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các địa phương. Việc thực hiện đánh giá, chấm điểm được thực hiện trên phần mềm quản lý: http://parindex.caicachhanhchinh.gov.vn. Các tiêu chí đánh giá và quy trình đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, các tỉnh tiếp tục áp dụng Bộ Chỉ số quy định tại Quyết định số 876/QĐ-BNV ngày 10/11/2022 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022-2030.

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi, thảo luận về dự thảo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh. Sau Hội nghị, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa vào văn bản hướng dẫn phù hợp đảm bảo các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2022 đạt hiệu quả, chất lượng cao./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác