Hướng dẫn nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp

Tài liệu gồm hai phần chính:

(1) Hướng dẫn sử dụng các yếu tố cơ bản của bộ nhận diện (tên thương hiệu, logo, slogan, màu sắc thương hiệu).

(2) Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng biểu đạt (ứng dụng văn phòng, nội thất, ngoại thất). 

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất cho Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh về yêu cầu thiết kế nội, ngoại thất; biển hiệu; trang phục; biển tên; tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các ứng dụng khác theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ./.

Toàn văn Hướng dẫn số 2319/VPCP-KSTT ngày 14/4/2022.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác