Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ hàng năm

1. Báo cáo CCHC định kỳ của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố
1.1. Nội dung báo cáo
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở kết quả CCHC đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch CCHC hàng năm; các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố xây dựng Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, 6 tháng, quý III và báo cáo năm. Nội dung báo cáo gồm những phần chính như sau:
- Công tác chỉ đạo điều hành CCHC;
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC: Nêu tóm tắt kết quả nổi bật đạt được trong triển khai các nội dung CCHC;
- Cung cấp số liệu thống kê (theo các biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm Công văn này);
- Đánh giá chung;
- Phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm;
- Kiến nghị, đề xuất.
1.2. Thời hạn, hình thức gửi báo cáo
a. Thời hạn chốt số liệu của từng loại báo cáo cụ thể như sau:
- Báo cáo CCHC Quý I: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 10 tháng 3 của năm báo cáo.
- Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 10 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 10 tháng 6 của năm báo cáo.
- Báo cáo CCHC Quý III: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 của năm báo cáo.
- Báo cáo CCHC năm: Thời gian chốt số liệu tính từ ngày 10 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 10 tháng 12 của năm báo cáo.
b. Thời hạn, hình thức gửi báo cáo:
Báo cáo CCHC định kỳ phải do lãnh đạo các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố ký ban hành và gửi đến 7 cơ quan (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư ) thông qua phần mềm quản lý văn bản để các đơn vị theo dõi và tổng hợp phần nội dung, lĩnh vực được UBND tỉnh giao phụ trách.
Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối kỳ báo cáo.
2. Báo cáo CCHC định kỳ của tỉnh
2.1. Đối với các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Để Sở Nội vụ có cơ sở tổng hợp và xây dựng báo cáo CCHC của tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch CCHC tỉnh hàng năm, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC và tổng hợp thống kê số liệu CCHC của tỉnh (theo các biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm Công văn này). Cụ thể:
- Văn phòng UBND tỉnh: tổng hợp theo Biểu mẫu 1 và 3
- Sở Nội vụ: tổng hợp theo Biểu mẫu 1, 4 và 5
- Sở Tư pháp: tổng hợp theo Biểu mẫu 2
- Sở Tài chính: tổng hợp theo Biểu mẫu 6
- Sở Thông tin và Truyền thông: tổng hợp theo Biểu mẫu 7
- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi chung trong Nội dung báo cáo để tổng hợp vào báo cáo của Sở.
Các cơ quan thường trực về CCHC của tỉnh (7 đơn vị) ngoài phần báo cáo công tác CCHC của đơn vị, gửi thêm phần tổng hợp của tỉnh theo các biểu mẫu nói trên. Biểu mẫu tổng hợp các đơn vị gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức bộ máy) chậm nhất là ngày 17 của tháng cuối kỳ báo cáo.
2.2. Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
Báo cáo CCHC định kỳ gửi có phần báo cáo và phụ lục theo các biểu mẫu gửi kèm công văn này.

* Lưu ý: Ngoài Báo cáo và Phụ lục được ký đóng dấu, đề nghị đơn vị gửi file dữ liệu được tổng hợp dạng *.EXL (theo các biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm Công văn này) về địa chỉ email cchc.namdinh@gmail.com để tổng hợp, báo cáo.

Công văn số 321/SNV-TCBM ngày 23/02/2022 của Sở Nội vụ.

Phụ lục Biểu mẫu thống kê gửi kèm CV 321/SNV-TCBM.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác