Hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Về công tác chỉ đạo, quán triệt thực hiện Chương trình

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang  bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Chương trình; ban hành các văn bản, chỉ thị để chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và phạm vi quản lý, bảo đảm kịp thời, thiết thực và hiệu quả.

Nghiên cứu, triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô  hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại bộ, cơ quan và địa phương. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai công tác cải cách hành chính.

Về ban hành kế hoạch cải cách hành chính thực hiện chế độ báo cáo

Xây dựng, ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 5 năm hoặc giai đoạn 10 năm (2021 - 2030) để tổ chức thực hiện trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.  Các mục tiêu phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng cao, các nhiệm vụ phải bao gồm đầy đủ 06 nội dung theo quy định của Chính phủ, xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra, chi tiết thời gian hoàn thành và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Về bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình

Các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm kinh phí hàng năm cho thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bố trí công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu, tính chất công việc và danh mục vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị.

Về xây dựng các đề án cải cách hành chính quy mô quốc gia

Các bộ, cơ quan được Chính phủ phân công chủ trì xây dựng các đề án về cải cách hành chính quy mô quốc gia bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định.

Về công tác theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả cải cách hành chính

Các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu, xây dựng và ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tăng cường khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo công lập nhằm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập trên các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Nội dung chi tiết hướng dẫn.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác